Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Solhymne - Værker for a cappella kor

Vagn Holmboe
Peter Bruun
Per Nørgård
Bo Holten
Herman D. Koppel
Jørgen Jersild
Poul Ruders

Solhymne - Værker for a cappella kor

DR Vokalensemblet, Søren Kinch Hansen

Solhymne (Hymn to the Sun) præsenterer nogle af det 20. og 21. århundredes mest fremtrædende korkomponister med værker, som gør brug af et moderne, spraglet musikalsk sprog og som henter inspiration fra mange forskellige genrer og stilarter. Uden sidestykke er denne musik inspireret af højst stemningsvækkende tekster: Digte af H.C. Andersen, salmer fra Bibelen, og klassisk poesi som tilbeder solen. Solhymne er DR VokaleEnsemblets CD-debut.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Digipack
  139,50 kr.
  €18.71 / $20.35 / £16.1
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.26 / $10.07 / £7.96
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,00 kr.
  CD Quality
  €10.6 / $11.53 / £9.12
  Køb
 • FLAC 24bit 48kHz
  89,00 kr.
  Studio Master
  €11.94 / $12.98 / £10.27
  Køb
"Et homogent og velsammensunget ensemble, med en forbilledlig tekstudtale."
Mikael Krarup, Fyens Stiftstidende
"Set på afstand er dette album frugten af den danske kortradition, som er en af de stærkeste i Europa."
Jerónimo Marín, Ritmo
"Les chemins parcourus tracent la carte d'une modenité subtilement tempérée à l'image des faisceaux de lumière qui traversent une belle matière chantée et parfois parlée dans la pièce de Vagn Holmboe."
Benoit Fauchet, Diapason
Total runtime: 
59 min.
TONEMALERIER

“Der er et herligt Land, Det kaldes Poesien”. Således lyder første linje af H.C. Andersens digt “Lysets Fædreland”, og straks forestiller man sig Poesien som et rum med billeder, ord, farver, stemninger og musik, ikke et land man kan fange i en beskrivelse eller afbilde præcist, men som man erkender i sætninger, billeder, musik.

Sammenstillingen af ord, farver, toner som til sammen skaber noget andet og større, som giver mening ud over sig selv, så man erfarer verden på ny. Et land, et krydderi eller det der sker i Per Nørgårds Musikalske Fantasi-ovn, som er komponistens eget ord for det rum, hvori hans to værker på denne cd blev til, hvor mødet mellem H.C. Andersens ord og musik-ken smeltede sammen til et.

Vokalmusik er tonemalerier par excellence. Når tekst og musik sættes sammen, skaber det stemninger og billeder. For komponisten, der vil sætte musik til en tekst, springer musikken – med Nørgårds ord – ud af ordene, og når man synger eller lytter til en sang, oplever man ofte, at musikken udtrykker det, der står i teksten.

Men det er netop sammensætningen af lige præcis de ord og de toner, der er afgørende for den stemning, man oplever, eller de associationer man får, når man hører sangen. Tekstens betydning understreges i musikken enten som tonemalerier eller indirekte gennem kontraster og symbolik.

Ved at sætte ord i musik kan man få en stemning til at vokse frem af ordene, som ikke nødvendigvis ville være til stede, hvis de blot blev læst op som et digt eller en tekst.

Fornyelse af traditionen

Solhymne er DR Vokalensemblets første cd, og de komponister, der er repræsenteret på cd’en, er et udpluk af det 20. og 21. århun-dredes mest markante danske komponister inden for kormusik. Nogle fordi de næsten udelukkende skriver for kor, andre fordi deres kor-værker er blevet klassikere, der opføres igen og igen af både professionelle kor og amatør-kor.

Komponisterne er rundet af en kultur med en stærk tradition for korsang inden for både kirkelig og verdslig, folkelig sang, der går langt tilbage. Det har skabt et blomstrende korliv med adskillige kammerkor, børne- og ungdomskor, koncerter, korfestivaler og –konkurrencer.

Gamle folkesange samt nyere danske sange af eksempelvis Carl Nielsen, Oluf Ring og Otto Mortensen udsat for blandet kor eller lige stemmer hører til mange kors kernereper-toire og udgør den mere folkelige del af den danske korlitteratur.

En anden del er kunstmusikken, inden for hvilken der findes et voksende repertoire af korværker, og det er inden for kunstmusikken, de syv komponister på denne cd hører hjem-me. Deres værker er meget forskellige, og dog har de det til fælles, at de alle er skrevet i et moderne, mangefarvet tonesprog, der ikke holder sig til én stilart, men inddrager inspira-tion fra diverse genrer og stilarter.

Opgør med traditionen, opløsning af de skarpe skel mellem stilarter og genrer samt inddragelse af inspiration og påvirkninger fra hele verdens kunst- og musikkulturer er nogle af kendetegnene for det 20. og 21. århundredes kunstscene, og cd’ens værker er en del af denne scene.

Værkerne på cd’en falder tekstmæssigt i tre forskellige dele; en del af værkerne er skrevet til digte af H.C. Andersen, en anden er skrevet til tekster fra Davids Salmer, mens en tredje har tekster, der hylder solen, heraf Vagn Holmboes Solhymne, der også har lagt navn til titlen på cd’en.

Det Andersenske digtersprog er fantasifuldt, malerisk og poetisk, mens Davidssalmerne tilbeder og hylder Herren. De to solhymner lægger sig et sted midt imellem, idet den hyldest til solen, som teksterne rummer, udtrykkes gennem klare billeder og fortællinger.

Vagn Holmboe: Solhymne

Vagn Holmboe har haft stor indflydelse på det danske og nordiske musikliv både gennem sit virke som lærer og underviser og som komponist. Han betragtes af mange som den største danske symfoniker efter Carl Nielsen og er da også især kendt for sine symfonier, kvartetter og kammerkoncerter. Men også hans store produktion af korværker nyder megen opmærksomhed.

Hvert år i marts hyldes han i sin hjemby, Horsens, med festivalen Holmboe i Horsens, der har komponistens musik som omdrejningspunkt.

Solhymne er ikke det mest kendte af hans korværker – langt oftere hører man mo-tet-rækken Liber Canticorum, de 3 Jægersange, Høbjærgning ved havet eller det større værk for kor, solister og orkester Requiem for Nietzsche.

Som så ofte i Vagn Holmboes værker udvikler Solhymne sig organisk fra et simpelt ud-gangspunkt og vokser til en afbalanceret helhed, kendetegnet ved en klar og stærk struktur. I Solhymne afspejler udviklingen solens opgang i horisonten, og musikken vokser i takt med solen startende med en enkelt tone, mens solen blot er et skær i horisonten, og den kulminerer, når solen viser sig på himlen.

Teksten er skrevet af Farao Achnaton for over 3000 år siden og er en hyldest til solen, den vigtigste af guderne i den gamle egyptiske religion. Teksten beskriver solens gang, fra den står op, går ned og står op på ny.

De tre vers beskriver således en dag, en nat og et daggry, og mens der synges kraftfuldt og begejstret om lyset og solens kraft om dagen, lader Holmboe beskrivelsen af mørket og natten veksle mellem messen og sang som et ekko af stemmer fra mørket/dødsriget; solens fjende. Musikken er mere diffus og svæver ud og ind, frem og tilbage.

Da solen atter vender tilbage i tredje vers, vokser musikken langsomt, nærmest ærbødigt og kulminerer med sætningen “Skøn er du, Sol”.

Peter Bruun: Forårssang

Forårssang af Peter Bruun indleder en af-de-ling af fire værker til tekster af H.C. -Andersen. Titlen er ofte brugt til både digte og sange og er i virkeligheden blot udtryk for en følelse; lysten til at synge når det bliver forår!

Digtet tager sin begyndelse, mens jorden stadig er dækket af sne, udtrykt i en musik med kun ganske lidt bevægelse og næsten statiske klange som et billede på det kolde, klare landskab. Men det statiske brydes og folder sig ud, når solen titter frem, og sneen begynder at smelte som et tegn på forårets komme.

Peter Bruuns musik er bl.a. kendetegnet ved at være melodisk, umiddelbar, rytmisk va-riabel og skrevet i et genkendeligt tonesprog. De konstant skiftende taktarter skaber liv i musikken, og i Forårssang bliver den rytmiske karakter et symbol på en boblende glæde over at se skoven, der springer ud, og høre fuglenes sang.

Forårssang er et tydeligt eksempel på, hvordan ord og toner forstærker hinanden og fremkalder genkendelige billeder og stemninger hele sangen igennem.

Vandring i skoven

Vandring i skoven er en kærlighedssang, hvor H.C. Andersen bruger skoven og naturen som billeder på kærligheden. Digtet beskriver to elskende, der går en tur i bøgeskoven en som-mernat, og skoven og den unge brud smelter sammen som symbol på noget levende, nær-værende og livsbekræftende.

En enkel tekst hvortil Peter Bruun har komponeret en enkel melodi og en sats, der sine steder er næsten sfærisk som et billede på stemningen i den lyse sommernat. Læg mærke til den lille duet mellem tenor og sopran/alt til sidst i satsen; en duet mellem de to elskende.

Peter Bruun er en af de komponister i sin generation, der nyder mest opmærksomhed i disse år, ikke mindst pga. af sine korværker, kammermusikalske værker og musikdrama-tik, hvor han bl.a. har samarbejdet med Figura Ensemble, digteren Ursula Andkjær Olsen, instruktøren Ditte Bjerg og scenografen Filippa Berglund.

Foruden at komponere er Peter Bruun hyppigt brugt som formidler til børn bl.a. i pro-jekterne Små komponister og Små komponisters værksted, hvor han komponerer sammen med børn og giver dem nogle redskaber til selv at skabe musik.

I 2008 modtog han Nordisk Råds Musik-pris for det musikdramatiske værk Miki Alone.

Per Nørgård:
To H.C. Andersen poesier

Lysets fædreland (originaltitel: Poesien) var direkte henvendt til Adam Oehlenschläger og er en beskrivelse af poesiens væsen. Digtet udtrykker H.C. Andersens benovelse over, hvad poesi er; den er alle steder, den er evig og hævet over den fysiske verden, og at bruge den opleves næsten guddommeligt. Per Nørgårds musik veksler mellem noget mørkt og mystisk og noget glad, muntert og begejstret som udtryk for denne følelse af på én gang benovelse og ærefrygt, men også sprudlende begejstring.

Løft mig kun op (originaltitel: Digterens sidste Sang) er en sang til døden. Digteren længes efter, at døden skal hente ham, han er afklaret med at forlade det, han holder af og spændt på, hvad der skal ske. Hvor afskeden musikalsk formuleres sørgmodigt og dog håbefuldt, er dødens flugt dramatisk, sitrende, desperat – en voldsom færd der pludselig ender og munder ud i en varm, åben klang som symbol på digterens tro på et liv efter døden, og at dette liv er smukt og varende.

Per Nørgård er en af de absolut mest toneangivende danske komponister. Udgangs-punktet for hans musik skifter bestandigt, og det er det konstant søgende og det modsæt-ningsfyldte, der er karakteristisk for hans kunstneriske bestræbelser.

I 1960’erne og -70’erne udforskede han sin såkaldte “uendelighedsrække”, i 80’erne bliver de store eksistentielle spørgsmål taget op med værker inspireret af den schizofrene schwei-ziske kunstner Adolf Wölfli, og i 90’erne har han eksperimenteret med det fænomen han kalder “tonesøer” – alt sammen nye måder at skabe udtryk på.

Per Nørgård har haft stor indflydelse på udviklingen af ny dansk musik, ikke blot via sin egen musiks originalitet, men også i kraft af den indflydelse han har haft på de yngre generationer af danske komponister via sit professorat i komposition ved Det -Jyske Mu-sikkonservatorium i årene 1987-1995. Nørgårds værkliste er omfattende og bredspektret, fra store operaer til enkle korsange, orkester- og kammermusik, balletmusik og meget mere.

Bo Holten:
Ps. 23: Herren er min hyrde

Salme 23, Herren er min hyrde, er en af de Davidssalmer, der oftest er sat i musik – mulig-vis pga. af sit maleriske billedsprog om de grønne vange, hvilens vande og dødsskyggens dal. En på sin vis ubekymret tekst om at intet ondt kan ske, så længe man er stærk i troen og har Herren som sin hyrde og beskytter.

Det lette og ubekymrede skildrer Bo Holten med et enkelt åbningsmotiv, der gentages, og som synges som en form for kanon, hvilket skaber et billede af alle Herrens troende, som tilbeder og lovpriser ham. Undervejs skifter musikken karakter i henhold til teksten, af og til illustreres teksten direkte i tonemalerier som f.eks. linjen “Mit bæger flyder over”, der afbildes musikalsk i en tætføring af hurtigt bevægende led, så man ser for sig, hvordan bægerets indhold flyder over.

Bo Holten har igennem mange år været en central skikkelse i dansk korliv. Han er stifter af de to professionelle vokalensembler Ars Nova Copenhagen og Musica Ficta, han har komponeret et stort antal korværker og arrangeret en lang række danske sange for blandet kor og lige stemmer. For Bo Holten er den musikalske kompositionsproces altid en del af konkret musikalsk praksis, og hans musik er udadvendt og umiddelbar.

Danske sange i Bo Holtens arrangementer indgår i mange kors faste repertoire, da de er utrolig sangbare og lette at gå til for både amatørkor og professionelle kor. Han regnes endvidere for en af verdens bedste kordirigenter, og i udlandet har han bl.a. arbejdet med BBC Singers og Det flamske radiokor.

Herman D. Koppel:
Tre satser for blandet kor til tekster af Davids salmer

Også Herman D. Koppels værk har tekster af Davids salmer og består af tre korte satser. Første sats har tekst fra Salme 36, Herre, Din miskundhed rækker til himlen, og her skildrer komponisten Herren med store, langsomt bevægelige klange som symbol på det evige, det bestående. Mennesket derimod er skildret med en bevægelig, urolig, skælmsk melodi som udtryk for den klare kontrast mellem jorderiget og det guddommelige.

Anden sats er skrevet over Salme 88, Herre, min Gud, jeg råber om dagen, og det er en klagende sats som udtryk for menneskets råb til Herren. Satsen slutter i dur – måske som udtryk for, at råbet er blevet hørt.

Tredje sats er energisk, jublende, næsten grænsende til det skingre og består i en stor del af satsen af parallelførte klange. Teksten er fra salme 95, Kom, lad os juble for Herren.

Herman D. Koppel var en af det 20. århundredes største danske musikpersonligheder. Han debuterede som pianist i 1930, men havde allerede inden da fået opført sine første værker. Som komponist var Herman D. Koppel stort set autodidakt, inspireret af bl.a. Carl Nielsen, Bartók og Stravinskij, men også jazz og verdensmusik påvirkede ham som ung.

Han komponerede flittigt i alle former og genrer og skrev en lang række markante og klare værker. Blandt hans hovedværker er syv symfonier og adskillige solokoncerter, sonater, kammermusik, klaverværker samt mange vokalværker. Han skrev også filmmu-sik, pædagogiske stykker og cabaret-sange.

Næsten 300 værker i alt, der er karakteriseret ved en vital rytmik og stærke melo-di-linier. Herman D. Koppels musik gør umiddelbart indtryk samtidig med at den vækker til eftertanke.

Jørgen Jersild:
Il cantico delle creature

Cd’ens anden solhymne er Il cantico delle creature, der i Johannes Jørgensens oversættelse har fået navnet Solsangen. Teksten er en lovprisning af det, som Gud har skabt; naturen, elementerne – alt det livgivende i menneskets liv.

Hvor Solhymne beskriver solens gang, beretter Solsangen om solen, månen, vinden og ilden. Jørgen Jersild har givet hvert element sin egen musikalske karakter; melodien til Broder Sol er kraftig og vokser som solen, der står op i modsætning til Søster Måne, der besynges i piano og kun af damestemmer. Broder Vind er mere bevægende, luftig og ivrig, mens Søster Vand synges af en solist – her bliver den menneskelige stemme lig med det rene, klare vand. Broder Ild skildres bevægende, hurtigt og voksende som ild, mens lovprisningen af Moder Jord synges af en tenorsolist.

Jørgen Jersilds værkliste er ikke lang, men hans fire korværker er alle gået hen og blevet korklassikere. Udover sit virke som komponist var Jørgen Jersild kendt som en dygtig pædagog, der udgav en række meget anvendte lærebøger.

Poul Ruders:
Tre motetter

I de seneste 15-20 år har Poul Ruders oplevet en stadigt stigende interesse for sin musik, ikke mindst i udlandet. Han har komponeret på bestilling fra en række af tidens betydelig-ste orkestre og musikere, bl.a. solokoncerter til Heinrich Schiff, Yuri Bashmet og Rolf Hind. Poul Ruders har han skrevet et stort antal orkesterværker og en lang række solokoncerter, foruden diverse kammerværker.

Hans første opera fra år 2000, Tjenerindens Fortælling, blev en stor succes både her-hjemme og i udlandet, og siden har han skrevet yderligere to operaer, Proces Kafka og Dancer in the Dark.

Poul Ruders’ Tre Motetter er skrevet til tre forskellige tekster; en tekst om fred, “Herre, gør mig til redskab for din fred”, der siges at være skrevet af Frans af Assisi, en tekst fra Det Gamle Testamente samt endnu en Davidssalme, Salme 86, og de tre motetter kan anvendes hver for sig.

Den første motet starter enstemmigt med en melodi af gregoriansk karakter, der siden folder sig ud, bliver flerstemmig og bølger frem og tilbage mellem enstemmigt og fler-stemmigt samt i kanon som en betoning af det, mennesket ville gøre, hvis det blev et Herrens redskab til at skabe fred. Dynamiske kontraster illustrerer modsætnings-parrene i teksten; had-kærlighed, tvivl-tro, mørke-lys etc. Tekstens anden del handler om alt det, mennesket skal lære, hvilket Poul Ruders illustrerer med glade, optimistiske, rytmiske sekvenser. Motetten slutter i forte og i dur som symbol på menneskets genfødsel til et evigt liv.

Første del af den anden motet har en helt anderledes dramatisk og heftig karakter, og den første del synges af tre herresolister. Andel del er mere langsom, flydende og dyster. En motet om erkendelsen af kærlighed som det største af alt.

Den tredje motet er tilegnet Ars Nova Copen-hagen, teksten synges på 1400-tals tysk, og satsen er for seksstemmigt kor. Modsat den anden motet er denne sats langsomt fremad-skridende, og de mange dissonanser giver satsen en nærmest bitonal karakter, understreget af at herre- og damestemmer ofte synger mod hinanden som to kontraster, der driver musikken fremad, men samtidig trækker den fra hinanden.

Sine Tofte Hannibal, 2010

Release date: 
november 2010
Cat. No.: 
8.226051
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Digipack
Barcode: 
636943605127
Track count: 
15

Credits

Indspillet i Koncerthuset, Studie 2, 3.-5. juli 2009 og 11. juni 2010

Producer: Ivar Munk
Teknik: Lars Christensen
Redigering og mastering: Lars Christensen

Coverbillede: Denise Burt
Grafisk design: Denise Burt, elevator-design.dk

Denne CD er indspillet i samarbejde med Danmarks Radio.